Gå til indhold

Husorden

HUSORDEN FOR EGVOLDEN II

LEJERBO AFD. 184

Vedtaget på afdelingsmødet i 1974.

Revideret i 1985.

Revideret i 1990.

Revideret i 1991.

Revideret i 1999.

Revideret i 2003.

Revideret i 2008

Revideret i 2009

1. Et godt klima er meget værd.En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for, at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboere i bebyggelsen.Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber både tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn og at foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen også af det, der ødelægges.Overtrædelse af HUSORDENENS bestemmelser vil medføre påtale af Varmemesteren og evt. medføre erstatningskrav. I grelle tilfælde eller gentagne tilfælde ved påtale fra Afdelingsbestyrelsen, som desuden kan anmode Lejerbo om ophør af lejemålet og udsættelse.Vi hjælper dig gerne.Som det fremgår af det efterfølgende, vil du i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos varmemesteren. I træffetiden er han til disposition for beboerne. Det er også ham, der vil påtale, hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op det er en del af hans arbejde.

Du er naturligvis også velkommen hos Afdelingsbestyrelsens medlemmer eller Lejerbo's kontor, hvis der skulle opstå problemer, de øvrige ikke kan hjælpe dig med.2. VEDTÆGTER OG REGLER VEDRØRENDE UDENOMSAREALERNE:Skån de grønne anlæg. Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligselskabet har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne og især børnene til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og kollektive anlæg, kan vi fortsat have en pæn bebyggelse.Brug af grill må ikke foregå på legepladssiden, men henvises til den store grill plads.Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ, murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller de grønne anlæg.Motorkørsel bør af hensyn til børnenes sikkerhed ske med forsigtighed, især på vejene umiddelbart foran indgangsdørene. Disse veje er for øvrigt kun tiltænkt taxier, ambulancer m.v.Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de afmærkede parkeringspladser.Lastbiler over 3500 kg totalvægt må kun parkeres på pladsen ved containeren, dog ikke mellem kl. 19.00 - 06.00 samt på søn og helligdage ifølge politivedtægten.Kun indregistreret campingvogne og trailere, må stå på det afspærrede område. Mod forevisning af registreringsattest, hos varmemesteren, udleveres en nøgle til det afspærrede område.Uindregistrerede køretøjer må ikke forefindes på området.Cykler og knallerter stilles i stativerne eller de særlige cykelrum.For at imødegå hærværk, er cykelrummene forsynet med en særlig lås. Nøgler kan købes hos varmemesteren.Cykling og knallertkørsel på gangstier og legepladser er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.Børns leg med legetøj der kan forvolde skade på personer eller bygninger, uanset art, må ikke finde sted på ejendommens områdeAf hensyn til andre beboere, må bankning / rystning af tæpper duge m.v. ikke finde sted fra vinduer eller altan.3. VEDTÆGTER OG REGLER VEDRØRENDE TRAPPEOPGANGE, ELEVATORER, KÆLDERE, KÆLDERRUM OG CYKELRUM:Det er beboerne selv, der via huslejen skal betale alle istandsættelser. Dette gælder naturligvis både den almindelige vedligeholdelse og det der ødelægges. For at holde omkostningerne lavest muligt er følgende vedtægter indført:Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v. må ikke henstilles i trappeopgangene, men udelukkende i de dertil indrettede rum.Leg og ophold i opgangene er ikke tilladt.Af hensyn til passagen og rengøringspersonalet må fodtøj og lignende ikke henstilles på trappen udenfor døreneElevatorerne er forbeholdt persontransport. Barnevogne, cykler og større legeredskaber m.m. må altså ikke medtages. Ligeledes er det farligt at lade børn lege i elevatorerne Skulle en elevator vare ude af drift bedes varmemesteren underrettet herom. Hvis hunde medtages skal de, som overalt i bebyggelsen, føres i snor og vige for andre beboere.Dørspioner må kun installeres efter varmemesterens godkendelse og efter dennes anvisninger.Røglemme i parterreetagen tjener et særligt formål ved brand og må derfor ikke misbruges.Flasker, pærer og skarpe genstande må ikke kastes i affaldsskakten, men skal, ligesom større affald, sorteres i de containere, som er anbragt i miljøgården, eller sættes ved de skilte som er anbragt i miljøgården.Alt andet affald, der kastes i affaldsskakten skal være emballeret i vandtætte poser (f.eks. plasticposer ).Affaldsspandene i parterreetagen er kun beregnet til småaffald (cigaretpakninger ispinde, billetter o. lig. )I kælder, kælderrum samt cykelrum må der j.fr. brandmyndighederne, ikke opbevares brandfarlige væsker, herunder benzin, selv om opbevaringen sker i godkendte dunke / beholdere.

Forbuddet gælder også for knallerter og motorcykler, der er hensat i kælder, kælderrum samt cykelrum.

Ligeledes er gasflasker og sprængstoffer, herunder fyrværkeri, omfattet af dette forbud.4. VEDTÆGTER OG REGLER VEDRØRENDE LEJLIGHEDERNE:På grund af bebyggelsens høje tekniske standard, vil normal udfoldelse i de enkelte lejligheder sjældent være til gene for genboerne og de øvrige beboere. Imidlertid kan det være hensigtsmæssigt med nogle klare retningslinjer for at imødegå uoverensstemmelser beboerne imellem.Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter, skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne, især i de sene aftentimer. Det kan være en god ide, at skrue lidt højt op for udstyret og derefter besøge naboerne. Man kan herved få et indtryk af, om man i givet fald spiller for højt. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 24.00.Symaskiner, og andre maskiner der kan støje bør anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt.HAMMER OG BOREMASKINER MÅ KUN BENYTTES PÅ HVERDAGE FRA KL. 08.00 - 19.00 OG LØRDAGE FRA KL. O8.00 - 16.00. DOG IKKE SØN OG HELLIGDAGE.Alt elektrisk materiel skal naturligvis være radiostøjdæmpet.Man skal være forsigtig med, hvad der skylles ud igennem afløbene i vaskene og toiletterne. Bleer vat, avispapir o.l. må p.g.a. risikoen for tilstopning aldrig skaffes af vejen på denne måde. Afløbsrens skal vælges med omhu og må ikke være til fare for håndværkere, der skal reparere disse afløb. Kaustisk soda må ikke bruges.Det er ved en beboerafstemning besluttet, at beboerne kan holde husdyr, såfremt visse særregler overholdes og en særlig tilladelse opnås (se Vedtægter og regler vedr. husdyr hold side 7). Tilladelse opnås hos varmemesteren.Installation, på altanen af belysning og varmepaneler, må kun ske, når det bliver udført af en autoriseret EL. - installatør. Altaner bliver betragtet som altan og ikke en udestue.Altanerne skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløbene, der kan medføre vandskade hos andre beboere. Det er tilladt at anbringes altankasser indvendigt på altanen, ligesom parasoller må opsættes. Vær særlig opmærksom på, at disse ting bliver forsvarligt monteret. Lad evt. varmemesteren vejlede dig.Brug af åben ild, på altanen er ikke tilladt, j.fr. brandvedtægterne.Det er ikke tilladt at skrue, bore huller eller slå søm i de opsatte klimaskærme på altanerne.

Det vil blive betragtet som misligholdelse af lejemålet. Maling til brug på træværk på altanen skal være vand baseret.Stuevinduet kan bibeholdes i eksisterende farver. Farverne skal være vandbaserede.Tøjtørring og udluftning af sengetøj kan foregå på altanerne, men kun på en sådan måde at det ikke kan ses fra udenoms arealerne (måikke være højre end brystningen og underkanten af klimaskærmen på altanen).Det er forbudt at fodre fugle m.m. fra altanerne.Beboerne skal selv se til, at vinduerne i lejligheden er hele. Den indbyggede lukkemekanisme i hoved og badeværelsesdøre er en del af brandsikringen og må ikke sættes ud af funktion eller blokeres.Varmeribberne på badeværelserne må under ingen omstændighed benyttes til tørring af tæpper, plaider og andre større genstande. På grund af brandfaren må der kun tørres enkelte håndklæder af gangen.

Ejendommen har fællesantenneanlæg. Private TV og radioantenner må derfor ikke opsættes udvendig, uden tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Tilslutning til fællesanlægget må kun foretages med originale kabler og stik. Tal med varmemesteren herom. Antenner til amatørradio må kun opsættes efter henvisning af afd. bestyrelsen / varmemester.Ligeledes gælder det, at skilte og reklamer kun må opsættes efter skriftlig tilladelse fra LEJERBO. Hvad angår ekstra navneskilte: Tal med varmemesteren herom.Såfremt du skal være borte fra lejligheden i længere tid, kan det være praktisk at underrette varmemesteren herom. Han har dog ingen pligt til at holde lejligheden under opsyn. Undgå ved sådanne tilfælde nedrullede gardiner og andre synlige tegn, som kan friste til indbrud.5. VEDTÆGTER OG REGLER VEDRØRENDE FORSIKRINGER OG REPARATIONER:Der er tegnet kollektiv glasforsikring for ejendommen. Bevidst rudeknusning vil dog blive forlangt erstattet af den ansvarlige beboer.Vandskade på indbo som følge af rør eller radiatorsprængninger er ikke dækket af afdelingens forsikringer. Imidlertid vil en normal privat husstands eller familieforsikring bl.a. dække sådanne skader.Utætte vandhaner og cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for de øvrige beboere. Tal med varmemesteren herom. Tilstopning af afløb og direkte utætheder i systemerne bedes straks meddelt til varmemesteren.For at få fuldt udbytte af komfurer, køleskabe og andre tekniske installationer, bør du sætte dig ind i brugsanvisningerne for disse. Normaldrift og vedligeholdelse af installationerne betales af beboerne. Det samme gælder evt. skader, som skyldes forkert betjening eller misbrug. I tvivlstilfælde eller ved uregelmæssigheder så tal med varmemesteren.6. VEDTÆGTER OG REGLER VEDRØRENDE HUSDYRHOLD:Husdyrhold uden tilladelse fra afdelingsbestyrelsen er ikke tilladt. Tilladelsen til husdyrhold udfyldes hos varmemesteren.Tilladelse til hundehold, kan kun gives til max. 2 hunde.Følgende hunderacer er forbudt at holde:Amstaff og blandinger af disse - Bullmastiff og blandinger af disse - Pitt Bull Terrier- Dogo Argentino og blandinger af disse - Dogo Bourdeux og blandinger af disse - Americano Bull Terrier og blandinger af disse - Engelsk Bulldog - Fina Brasilieiro - Mastino NapolitanoCentralasiatisk Ovtcharka - Kaukasisk Ovtchraka – Tosa - Great Japanese Dog - Staffordshire Bull Terrier- Amerikansk Bulldog og blandinger af disse.Forbuddet gælder endvidere alle former for blandinger af ovenstående racer, samt enhver race, der kan benævnes muskel- eller kamphund.Det er den enkelte beboere/boligsøgende, der skal kunne dokumentere, at det ikke er en af ovenstående hunderacer.Det er ligeledes forbudt, at passe eller få besøg af disse hunderacer.Hunde af ovenstående racer, der på tidspunktet for vedtagelse af forslaget, er registeret som husdyr i afdeling 184, kan forblive hos pågældende ejer indtil hunden afgår ved døden.For hunde skal der forevises en gyldig lovpligtig ansvarsforsikring, samt attest på mikrochipmærkning eller øretatovering.Husdyr skal føres i snor på ejendommens område.Efterladenskaber fra husdyr udenfor de særligt indrettede dyretoiletter skal straks fjernes af ejeren.Husdyr må ikke medtages på vaskeriet og på de indrettede legepladser samt på de grønne områder.Beboere, der medtager husdyr i elevatorerne, skal vige for andre beboere.Husdyr må ikke på nogen måde være til gene for bebyggelsens øvrige beboere.Tilladelse til husdyrhold kan inddrages, såfremt ovennævnte bestemmelser ikke overholdes eller såfremt der fremkommer berettigede klager.I særlige tilfælde kan afdelingsbestyrelsen dispensere fra enkelte af ovennævnte bestemmelser.7. OG GLEM SÅ IKKE:Afdelingsbestyrelsen er til for at varetage dine interesser.Har du ideer eller forslag, der kan glæde dig eller de øvrige beboere, så kontakt en af afdelingsbestyrelsens medlemmer. Du er naturligvis også velkommen, hvis der i denne husorden skulle være uklare punkter.
Ejendomskontor
Ejd. Kontoret
Egevolden 24-26
2650  Hvidovre
Tlf. 51522110
arne.dimon@net.lejerbo.dk
Region
Hovedstadsregion
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70121310
Genveje
Lejerbo, Hvidovre
Lejerbo